03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

V današnjem času  je ob hitrem tempu življenja pomembno tudi to, da učence opozarjamo na osnovna načela varnosti v različnih situacijah, njihovi stopnji primerno in na zabaven način. Učenci pridobivajo znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in se naučijo, kako ravnati v primeru nesreč. Tako bodo ozavestili načela varnosti in jih znali priklicati ter uporabiti ob morebitni nesreči doma, v šoli ali v prostem času. V sklopu programa so učenci z učiteljico prvo posredovalko spoznali temeljne postopke oživljanja, nudenje prve pomoči ter se naučili ustreznega ravnanja ob izrednih razmerah (klicne številke reševalcev, gasilcev, policistov, kliv na pomoč, poznavanje in razumevanje evakuacijskega načrta …). Sklopi programa:

  • Vrste nesreč ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
  • Zgodovina gasilstva in požarna preventiva.
  • Prva pomoč – poškodbe.
  • Temeljni postopki oživljanja.
  • Prva pomoč.
  • Vedrovka in gasilske igre.
Dostopnost